@vrdodi ตึกร้างกลางกรุง รับชมแบบเต็มๆได้ที่ Youtube: dodi ดูดิ นะครับ #สาระ #ควา…

@vrdodi

ตึกร้างกลางกรุง รับชมแบบเต็มๆได้ที่ Youtube: dodi ดูดิ นะครับ #สาระ #ความรู้ #เรื่องจริง #tiktokuni #story #ตึกร้าง #ผี #กรุงเทพ #สังคมต้องรู้

♬ เสียงต้นฉบับ – DODI – DODI

@vrdodi

ตึกร้างกลางกรุง รับชมแบบเต็มๆได้ที่ Youtube: dodi ดูดิ นะครับ #สาระ #ความรู้ #เรื่องจริง #tiktokuni #story #ตึกร้าง #ผี #กรุงเทพ #สังคมต้องรู้

♬ เสียงต้นฉบับ – DODI – DODI

Share